Er produktivitet
kan förbättras

Varje dag kan vi läsa om att sjukskrivningarna ökar, folk bli utbrända och kränkningar på arbetsplatser blir allt vanligare.
För företagen är detta en källa till minskad produktivitet och lönsamhet. Sjukskriven personal innebär inte bara direkt kostnad under karenstiden utan också avbräck i genomförande av arbetsuppgifter. För den enskilde kan det innebära utanförskap, sjukskrivning m.m. Den ökade sjukskrivningsfrekvensen har många orsaker - ökad arbetsbelastning, fysiska och sociala förhållanden. Teknisk utveckling bidrar till att vi är mer och mer tillgängliga - vi behöver skapa nya rutiner och regler som underlättar och tydliggör.

Arbetsmiljöverket kräver nya krafttag
Arbetsmiljöverket har tagit fram nya föreskrifter och allmänna råd (AFS 2015:4) med syftet att främja en god arbetsmiljö och förebygga risk för ohälsa på grund av organisatoriska och sociala förhållanden i arbetsmiljön. Lagstiftningen trädde i kraft den 31 Mars 2016 och gäller för samtliga verksamheter där arbetstagare utför arbete för arbetsgivares räkning.
Om reglerna inte följs kan Arbetsmiljöverket ställa krav på arbetsgivaren och utfärda kännbara vitesföreläggande.

Vi på Etiklotsen kan hjälpa till att hantera problematiken på ett förebyggande sätt genom våra utbildningar. Insatsen kan vara från en utbildningsdag till en process med återkommande stöd.

Vanliga symtom på brister i arbetsmiljön:

  • Många sjukskrivningar på grund av arbetsskada
  • Ökade kostnader för rehabilitering
  • Hög frekvens av sjukskrivningar på måndagar
  • Tysta medarbetare på personalmöten

Ca 200 000 är sjukskrivna varje dag,
en ökning med omkring 70 000 på fem år...

  • Sen ankomst till möten
  • Mobbning
  • Hög övertidsbelastning under längre perioder
  • Sexuella trakasserier

Känner du igen några av symptomen?

Mår personalen bra
mår också företaget bra

Tydliga värderingar får allt större betydelse på många arbetsplatser. Etiklotsen är ett upphovsskyddat koncept vars affärsidé är att bidra till den goda arbetsplatsen, där gemensamma värderingar utvecklar stolta medarbetare och nöjda kunder.

Detta kan ske på två nivåer.

  • Organisationens övergripande policy översätts till vardagen och kvalitetssäkras.
  • En avgränsad arbetsgrupp får utveckla sitt etiska förhållningssätt.

Detta stärker kommunikationen och identiteten samt gör gemensamma mål tydligare. Vi erbjuder även Stresstoleransprofilen för att förebygga ohälsa. Det är ett praktiskt hjälpmedel med gott resultat som två forskare tagit fram. Vårt testmaterial ger insikter om starka och svaga punkter med instruktioner och övningar för att förstärka balansen mellan arbete och återhämtning.

Utbildare

Tomas Twedmark, Etiklotsen Sverige AB

Ägare och konceptutvecklare av Etiklotsen med drygt 4 500 användare och 35 utbildare sedan start. Etikhjulet är det bärande navet i konceptet vars olika moment bidrar till att ledare och medarbetare får en tydligare karta som underlättar att nå verksamhetens mål. Jag har en bakgrund som teolog, cert. psykosyntes konsult och utbildare i Stresstoleransprofil i Sverige samt Axiolog nivå två. Har levererat utbildningar till både näringslivet och den offentliga sektorn sedan 1995. Utbildning i SAM/BAM, (Systematiskt Bättre Arbetsmiljöarbete).

Utbildare

Elisabet Öhman, E.Ö Humankraft AB

Jag har lång erfarenhet av arbete med såvär chefer(ledare som medarbetare. Utbildningsbakgrund inom personalområdet, bred erfarenhet som HR-chef inom stora industriella företag. Jag är sakkunnig i arbetsrätt, vertifierad coach och utbildad inom ledarskap, Axiologi (Läran om våra tankemönster), Thomas international, Life kinetik, Etiklotsen m.m. Utbildning i Stresstoleransprofil och SAM/BAM (Systematiskt Bättre Arbetsmiljöarbete).

När du anlistar Elisabet och Tomas får du två erfarna konsulter inom HR och ledarskap. Vi har modet och kompetensen, de viktigaste faktorerna för att arbetet kan påbörjas. Vi finns med från start och så länge det behövs. För det tar till att vända ohälsotalet. Hälsa är en livsstil som vi tillsammans kan påverka. Vi har verktygen, kunskapen, erfarenheten och tålamodt för resan till en arbetsmiljö med stolta medarbetare, glädje och respekt.

ETIKLOTSEN

-DITT STÖD FÖR EN FRISKARE ARBETSPLATS
26 februari, 2017

INTERIMUPPDRAG inom HR

E.Ö Humankraft AB erbjuder tjänster som interim och konsult inom HR till företag som saknar egen HR-resurs eller där en tillfällig ersättare behövs.

Det kan t ex handla om att jag är på ett företag 1-3 dagar i veckan. Men det kan också innebära att jag är tillgänglig via mail eller telefon för VD och ledningsgrupp för att ge support i HR-, organisations- och ledningsfrågor. Det kan även innebära att jag tar en roll som Interim HR chef inom ditt företag och är en del av den lokala ledningsgruppen.

Kontakta oss för ett förutsättningslöst samtal eller möte