Er produktivitet
kan förbättras

Varje dag kan vi läsa om att sjukskrivningarna ökar, folk bli utbrända och kränkningar på arbetsplatser blir allt vanligare.
För företagen är detta en källa till minskad produktivitet och lönsamhet. Sjukskriven personal innebär inte bara direkt kostnad under karenstiden utan också avbräck i genomförande av arbetsuppgifter. För den enskilde kan det innebära utanförskap, sjukskrivning m.m. Den ökade sjukskrivningsfrekvensen har många orsaker - ökad arbetsbelastning, fysiska och sociala förhållanden. Teknisk utveckling bidrar till att vi är mer och mer tillgängliga - vi behöver skapa nya rutiner och regler som underlättar och tydliggör.

Arbetsmiljöverket kräver nya krafttag
Arbetsmiljöverket har tagit fram nya föreskrifter och allmänna råd (AFS 2015:4) med syftet att främja en god arbetsmiljö och förebygga risk för ohälsa på grund av organisatoriska och sociala förhållanden i arbetsmiljön. Lagstiftningen trädde i kraft den 31 Mars 2016 och gäller för samtliga verksamheter där arbetstagare utför arbete för arbetsgivares räkning.
Om reglerna inte följs kan Arbetsmiljöverket ställa krav på arbetsgivaren och utfärda kännbara vitesföreläggande.

Vi på Etiklotsen kan hjälpa till att hantera problematiken på ett förebyggande sätt genom våra utbildningar. Insatsen kan vara från en utbildningsdag till en process med återkommande stöd.

Vanliga symtom på brister i arbetsmiljön:

 • Många sjukskrivningar på grund av arbetsskada
 • Ökade kostnader för rehabilitering
 • Hög frekvens av sjukskrivningar på måndagar
 • Tysta medarbetare på personalmöten

Ca 200 000 är sjukskrivna varje dag,
en ökning med omkring 70 000 på fem år...

 • Sen ankomst till möten
 • Mobbning
 • Hög övertidsbelastning under längre perioder
 • Sexuella trakasserier

Känner du igen några av symptomen?

Mår personalen bra
mår också företaget bra

Tydliga värderingar får allt större betydelse på många arbetsplatser. Etiklotsen är ett upphovsskyddat koncept vars affärsidé är att bidra till den goda arbetsplatsen, där gemensamma värderingar utvecklar stolta medarbetare och nöjda kunder.

Detta kan ske på två nivåer.

 • Organisationens övergripande policy översätts till vardagen och kvalitetssäkras.
 • En avgränsad arbetsgrupp får utveckla sitt etiska förhållningssätt.

Detta stärker kommunikationen och identiteten samt gör gemensamma mål tydligare. Vi erbjuder även Stresstoleransprofilen för att förebygga ohälsa. Det är ett praktiskt hjälpmedel med gott resultat som två forskare tagit fram. Vårt testmaterial ger insikter om starka och svaga punkter med instruktioner och övningar för att förstärka balansen mellan arbete och återhämtning.

Utbildare

Tomas Twedmark, Etiklotsen Sverige AB

Ägare och konceptutvecklare av Etiklotsen med drygt 4 500 användare och 35 utbildare sedan start. Etikhjulet är det bärande navet i konceptet vars olika moment bidrar till att ledare och medarbetare får en tydligare karta som underlättar att nå verksamhetens mål. Jag har en bakgrund som teolog, cert. psykosyntes konsult och utbildare i Stresstoleransprofil i Sverige samt Axiolog nivå två. Har levererat utbildningar till både näringslivet och den offentliga sektorn sedan 1995. Utbildning i SAM/BAM, (Systematiskt Bättre Arbetsmiljöarbete).

Utbildare

Elisabet Öhman, E.Ö Humankraft AB

Jag har lång erfarenhet av arbete med såvär chefer(ledare som medarbetare. Utbildningsbakgrund inom personalområdet, bred erfarenhet som HR-chef inom stora industriella företag. Jag är sakkunnig i arbetsrätt, vertifierad coach och utbildad inom ledarskap, Axiologi (Läran om våra tankemönster), Thomas international, Life kinetik, Etiklotsen m.m. Utbildning i Stresstoleransprofil och SAM/BAM (Systematiskt Bättre Arbetsmiljöarbete).

När du anlistar Elisabet och Tomas får du två erfarna konsulter inom HR och ledarskap. Vi har modet och kompetensen, de viktigaste faktorerna för att arbetet kan påbörjas. Vi finns med från start och så länge det behövs. För det tar till att vända ohälsotalet. Hälsa är en livsstil som vi tillsammans kan påverka. Vi har verktygen, kunskapen, erfarenheten och tålamodt för resan till en arbetsmiljö med stolta medarbetare, glädje och respekt.

ETIKLOTSEN

-DITT STÖD FÖR EN FRISKARE ARBETSPLATS

Jag är licensierad inom samtliga presenterade verktyg

Varmt välkommen att höra av dig med funderingar och frågor

Trait Emotional Intelligence Questionnaire (TEIQue)

TEIQue är ett egenskapsbaserat test av emotionell intelligens som indikerar:

 • Hur medveten kandidaten är om sina egna och andras känslor, vilket har betydelse för förmågan att hantera relationer.
 • Hur väl kandidaten utvecklar och behåller relationer, vilket exempelvis påverkar hur väl kandidaten samarbetar i team.
 • Hur effektivt kandidaten kan hantera andras känslor.
 • I vilken utsträckning kandidaten kan motivera och engagera sin omgivning.
 • Graden av emotionell intelligens, vilket är en av de absolut viktigaste framgångsfaktorerna för att lyckas i sitt arbete.
 • Styrkor och utvecklingsområden inom 15 olika aspekter av emotionell intelligens, som exempelvis stresshantering, förändingsbenägenhet och social medvetenhet.

När TEIQue används i rekrytering får man en djupare förståelse för kandidatens grundläggande personlighet inom aspekter som mäter emotionell intelligens.

Emotionell intelligens definieras som förmågan att förstå egna och andras känslor och agera effektivt utifrån det. Emotionell intelligens handlar om att ha förmågan att förstå och uttrycka sig själv, att utveckla och upprätthålla sociala relationer och att klara förändringar, stress och utmaningar.

God emotionell förmåga är avgörande för att skapa en organisation med en kultur som värderar engagerade medarbetare. Under de senaste åren har det i flertalet empiriska studier påvisats att organisationer med engagerade medarbetare är mer produktiva samt har en högre vinstmarginal. Individer som trivs och mår bra presterar helt enkelt bättre.

TEIQue bygger på forskning av KV Petrides, PhD. TEIQue är ett av världens mest validerade psykometriska instrument i sin kategori och har idag en egen forskningsavdelning vid London Psychometric Laboratory, University Vollege of London.

ThomasSystemet

ThomasSystemet gör det möjligt för arbetsgivare att förstå, förverkliga och utveckla sin personals fulla potential. Vi ger ledare verktygen att motivera, stimulera och uppmuntra sin personal i arbetssituationen genom att höja medarbetarnas självmedvetande, självaktning och självförtroende.

ThomasSystemet finns i dag i 104 länder och är översatt till 57 språk.

ThomasPPA

ThomasPPA är en snabb och lättillgänglig beteendeanalys som indikerar:

 • Styrkor och begränsningar hos kandidaten.
 • Hur väl kandidatens beteende matchar rollen.
 • Vilken kommunikationsstil kandidaten har och föredrar.
 • Hur kandidaten uppträder under press
 • Hur du individanpassar introduktionen för att snabbare få kandidaten lönsam i sin roll.
 • Vilka förutsättningar en kandidat har för att känna engagemang i organisationen.

ThomasPPA skapar förståelse för skillnader i beteende mellan människor och kan användas för att fastställa en persons inre och yttre motivationsfaktorer.

Att använda ThomasPPA i rekrytering ger oss flera fördelar. Vi kan snabbt identifiera relevanta frågor för rollen utifrån individens förutsättningar. Vi kan även ta hänsyn till hur en person kommer att samspela med teamet och vad teamet behöver tänka på för att snabbt integrera individen i uppdraget. Vid referenstagande kan vi använda ThomasPPA för att identifiera situationer som är utmanade för kandidaten och utifrån dessa ställa mer relevanta frågor.

ThomasPPA bygger på Dr William Moulton Marstons DISC-teori och efterföljande psykometriskt arbete av Thomas Hendrickson. Forskningen kring den ursprungliga DISC-teorin finns beskriven i Marstons bok ”Emotions of normal people” (1928).

ThomasSystemet

ThomasSystemet gör det möjligt för arbetsgivare att förstå, förverkliga och utveckla sin personals fulla potential. Vi ger ledare verktygen att motivera, stimulera och uppmuntra sin personal i arbetssituationen genom att höja medarbetarnas självmedvetande, självaktning och självförtroende.

ThomasSystemet finns i dag i 104 länder och är översatt till 57 språk.

ThomasBPA

ThomasBPA möjliggör en snabb och strukturerad analys av befattningen vilket effektiviserar och kvalitetssäkrar en rekrytering genom att:

 • Tydliggöra utseendemässiga krav och förväntningar på en befattning.
 • Skapa samsyn kring dessa krav och förväntningar.
 • Ställa olika egenskaper mot varandra.
 • Identifiera framtida framgångsfaktorer.
 • Rekrytera rätt person till rätt plats.
 • Skapa en gapanalys mellan önskat beteende och faktiskt beteende.

ThomasBPA skapar ett gediget underlag för att bättre kunna identifiera vad vi som organisation kan erbjuda kandidaten i den befintliga rollen. Analysen visar också vad vi anser behövas förr att kandidaten på bästa sätt ska kunna prestera i rollen.

Att använda ThomasBPA i rekrytering ger oss flera fördelar. Vi skapar en större tydlighet i kommunikationen för dem som är ansvariga för rekryteringen. Vi får även en tydlighet i utförandet av våra annonser vilket ökar möjligheten att attrahera rätt kandidater. Vi får ett underlag för att skapa en strukturerad intervjuprocess genom ökad medvetenhet om vilken beteendeprofil vi söker.

ThomasBPA (våra krav) jämförs med ThomasPPA (kandidatens förutsättningar) i en matchningsrapport. Denna gapanalys visar överensstämmelsen mellan vad vi söker och kandidatens beteendemässiga egenskaper.

ThomasSystemet

ThomasSystemet gör det möjligt för arbetsgivare att förstå, förverkliga och utveckla sin personals fulla potential. Vi ger ledare verktygen att motivera, stimulera och uppmuntra sin personal i arbetssituationen genom att höja medarbetarnas självmedvetande, självaktning och självförtroende.

ThomasSystemet finns i dag i 104 länder och är översatt till 57 språk.

ThomasTST & ThomasGIA

Thomas Test for Selection and Training och Thomas General Intelligence Assessment även känt som ThomasTST och ThomasGIA är ett arbetsorienterat kapacitetstest som mäter:

 • Kandidatens inlärningshastighet inom fem olika kognitiva aspekter.
 • Kandidatens förmåga att ta till sig utbildning.
 • Hur snabbt kandidaten anpassar sig till förändning.
 • Kandidatens förmåga till problemlösning och strategiskt tänkande.
 • Hur snabbt kandidaten kommer in i sin nya roll och därmed blir lönsam.

Kognitiv kapacitet är inte något som kan utläsas från ett CV men enligt forskningen är det just denna faktor som predicerar produktivitet. Hur snabbt en medarbetare kommer in i sin roll och reagerar på förändring kan innebära skillnaden mellan framgång och misslyckande i en befattning.

ThomasTST/GIA ger en god indikation på en kandidats arbetskapacitet och ökar därmed objektiviteten i rekryteringssammanhang. Genom att mäta kognitiv kapacitet, hjälper ThomasTST/GIA er att förstå hur snabbt era kandidater kan lära sig och behålla nya färdigheter. Ni får en tillförlitlig prognos om deras möjligheter att förstå eller utvecklas i sin nya roll och även en indikation på framtida utvecklingspotential.

ThomasTST har utvecklats av professor Sidney Irvine med kollegor. Onlinemotsvarigheten, ThomasGIA, utvecklades av Dr Peter Dann vid Human Assessment Laboratory, universitetet i Plymouth.

ThomasSystemet

ThomasSystemet gör det möjligt för arbetsgivare att förstå, förverkliga och utveckla sin personals fulla potential. Vi ger ledare verktygen att motivera, stimulera och uppmuntra sin personal i arbetssituationen genom att höja medarbetarnas självmedvetande, självaktning och självförtroende.

ThomasSystemet finns i dag i 104 länder och är översatt till 57 språk.

Öka kreativiteten

Utveckla en idé, nya lösningar på en aktuell frågeställning och träffa ett intressant nätverk som hjälper dig att tänka smartare med hjälp av KKIKK SPELET.

Spelet är ett brainstormingverktyg som sätter fokus på olika frågor och ger klarhet hur man kan gå vidare på smartast sätt. Det används t ex i ledningsgrupper, team och för chefer som behöver tänka utanför boxen. På köpet ökar motivationen hos varje deltagare.

Spelet har använts i 20 år och utvärderingarna är mycket positiva. Sedan augusti i år har vi startat spelgrupper som möts återkommande.

För vem

Styrelsen, teamet, chefen, nätverket.

Hur

Varje deltagare tar upp sitt eget case, t ex hur nå resultat på bästa sätt. En spelledare håller tempot uppe, ser till att alla får spela, summerar idéflödet och lotsar till beslut. Runt varje spelbord sitter max sex deltagare.

Axiologi / Hartman-kinselprofilen

Med en utveckling av dina tankemönster kan du få en ökad förståelse för dig som person och för ditt ledarskap.
Hartman-Kinselprofilen har sin grund i en filosofisk vetenskap och forskning om tillämpad värdeteori som utvecklades av DR. Robert S. Hartman, professor i filosofi vid University of Tennessee och National Univerity of Mexico. Profilen fungerar även som ett komplement och en fördjupning av andra metoder för utveckling.en kunskap kring dina tankemönster och kan fås i:

 1. En egen personlig,
 2. Ledarskap med e-brev
 3. Team,
 4. Rekrytering

Med en utveckling av dina tankemönster kan du få en ökad förståelse för dig som person och för ditt ledarskap.
Hartman-Kinselprofilen har sin grund i en filosofisk vetenskap och forskning om tillämpad värdeteori som utvecklades av DR. Robert S. Hartman, professor i filosofi vid University of Tennessee och National Univerity of Mexico. Profilen fungerar även som ett komplement och en fördjupning av andra metoder för utveckling.

Lite mera information kring vår REKRYTERINGSPROFIL

Profilen bygger på gedigen forskning och erfarenhet kring hur människor tänker och värderar

Profilen ger dig som rekryterar en insyn i den tilltänkta kandidatens tankemönster samtidigt som den är ett värdefullt stöd som är enkelt att använda. Du får kännedom hur personen kommunicerar och fattar sina beslut. Profilen ger dig en bild av kandidatens beslutsfattande och omdöme samt vart personen har sitt fokus och engagemang.

Jag tror att du får ett viktigt stöd i rekryteringsprocessen när det gäller att hitta rätt person för jobbet.

Hur arbetar vi:

 1. Din kandidat får via datorn en kod
 2. Personen gör sedan en rangordning via internet.
 3. Vi tar fram en skriftlig rapport som skickas till dig.
 4. Du får en fördjupad återkoppling kring rapporten över telefon eller vid ett personligt besök..

DISC – analys

Disc-analysen är en beteendeanalys som används i många situationer där människors likheter och olikheter har betydelse för t.ex rekrytering, personlig utveckling, grupputveckling, ledarutveckling och säljutveckling. I situationer där kommunikationen har betydelse så har du en stor hjälp av DISC analysen.

En analys ger tillfälle att reflektera kring ditt beteende och ditt sätt att kommunicera, Analysen grundar sig på William Moulton Marstons forskning kring normala känslor, dvs biologiskt effektiva känslor , som främjar organismens överlevnad.

Marston indentifierade fyra delar som han betecknar D I S C

D=Dominans, hur du närmar dig svårigheter och utmaningar

I= Inflytande, hur du överför tankar och ideér till omgivningen

S= Stabilitet, hur du svarar på omgivningens tempo

C =Compliance, hur du svarar på regler och rutiner

I Marstons modell uppfattar en individ sin omgivning som vänlig eller ovänlig.

Individer som har mycket D och /eller C i sin beteendestil har en tendens att uppfatta omgivningen som ovänlig. De ser utmaningar, hinder och möjliga fallgropar i allt de företar sig.

Personer med mycket I och S uppfattar ofta omgivningen som vänlig. De ser det roliga, varma relationer mellan människor och möjligheter att lyckas med det de företar sig. Inget synsätt är fel. Det är bara olika synsätt.

Den andra delen av Marstons modell är varseblivningen om sig själv som starkare eller svagare än de krafter som finns i omgivningen, dvs hur mycket kontroll eller inflytande individen tror sig ha på situationen, de andra människorna eller händelserna. Individer med D och/eller I ser sig som starkare än krafterna i sin omgivning. De tror att de kan nå sina mål genom egen viljestyrka eller genom vänlig övertalning. Individer med mycket S och /eller C ser sig som svagare än krafterna i sin omgivning. Deras sätt att nå sina mål blir därför genom att samarbeta med andra eller genom att följa uppsatta regler. Ingendera är mer rätt eller fel än det andra.

I DISC –analysen beskrivs en individs naturliga beteende(grundbeteende) samt hur han/hon anpassar sig till en viss miljö eller omgivning(anpassat beteende).

Grundbeteendet är delvis genetiskt betingat, men påverkas av tidiga inlärningar.

Grundbeteendet är relativt stabilt över tid.

Det anpassade beteendet är situationsberoende och visar vilka anpassningar individen tycker sig behöva göra för att passa in i en given situation. Anpassat beteende är inlärt och kan ändras från situation till situation.